• Asynchronous communication with JAX-RS 2

  Asynchronous communication become more important nowadays when data become bigger every day.
  One of the simplest cool new feature in JAX-RS 2 is asynchronous processing.
  What really nice is that async processing has been added both to client and server side APIs.

  Example code for server:

  
  @Path("/test/operation")
  @Stateless
  public class TestResource {
  @GET 
  @Produce("application/json")
  @Asynchronous
  public void operation(@Suspended AsyncResponse asyncResponse) {
    asyncResponse.resume(someLongOperation()) }
  } 
  

  There are two key annotations used here.
  @Asynchronous – informs the container to release client request and start processing other incoming requests. When worker finish processing method will call container to send result to client.
  @Suspended – informs the container to suspend and resume communication while the worker tread someLongOperaton in this case is finished.

  At client side we could use InvocationCallback.

  Best regards
  TJ

 • Creating own email list validator – java code example

  Validating data is a must in current web development world. In most cases javax.validation does the job out of the box. Just add some sort of annotations and that’s all. But there are some cases where there is a need to create Your own validator. Below You could see example how to do that.

  The goal

  Validate list of emails – List<String> email with javax.validation and Java 8 stream api

  Interface

  import javax.validation.Constraint;
  import javax.validation.Payload;
  import java.lang.annotation.Documented;
  import java.lang.annotation.ElementType;
  import java.lang.annotation.Retention;
  import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
  import java.lang.annotation.Target;
  @Constraint(validatedBy = {EmailListValidator.class})
  @Target({ElementType.FIELD, ElementType.PARAMETER})
  @Retention(value = RetentionPolicy.RUNTIME)
  @Documented
  public @interface EmailList {
    String message() default "Invalid Email Address";
    Class<?>[] groups() default {};
    Class<? extends Payload>[] payload() default {};
  }
  

  Validator class with regex validation

  import com.amazonaws.util.StringUtils;
  import javax.validation.ConstraintValidator;
  import javax.validation.ConstraintValidatorContext;
  import java.util.List;
  import java.util.regex.Pattern;
  /**
   * Created by tj on 16.08.16.
   * Email List validator
   */
  public class EmailListValidator implements ConstraintValidator<EmailList,List<String>> {
    final private Pattern emailPattern = Pattern.compile("^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+@((\\[[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\])|(([a-zA-Z\\-0-9]+\\.)+[a-zA-Z]{2,}))$");
    @Override
    public void initialize(final EmailList constraintAnnotation) {
      //for interface
    }
    @Override
    public boolean isValid(final List<String> value, final ConstraintValidatorContext context) {
      return !(value == null || value.isEmpty()) && value.stream().filter(e -> !StringUtils.isNullOrEmpty(e)).filter(e -> emailPattern.matcher(e).matches()).count() == value.size();
    }
  }

  Test

  /**
   * Created by tj on 16.08.16.
   * Email validator tests
   */
  public class EmailListValidatorTest {
    private static ValidatorFactory validatorFactory;
    private static Validator validator;
    @BeforeClass
    public static void setup(){
      validatorFactory = Validation.buildDefaultValidatorFactory();
      validator = validatorFactory.getValidator();
    }
    @Test
    public void validatorSingleCorrectEmailTest(){
      final TestEntity emails = new TestEntity(Collections.singletonList("tjancz@gmail.com"));
      final Set<ConstraintViolation<TestEntity>> violations = validator.validate(emails);
      Assertions.assertThat(violations).hasSize(0);
    }
  	private static class TestEntity {
      @EmailList
      private final List<String> emails;
      public TestEntity(final List<String> emails) {
        this.emails = emails;
      }
    }
  }
  

  Usage

   

  public class SomeDTO {
  @EmailList
  private final List<String> emails;
   // other content here
  }
  

   

   

  With this simple classes You can validate whole lists of elements.

 • Java 8 stream api filtry

  Java w wersji 8 jest już od pewnego czasu na rynku.
  Coraz częściej pojawia się w biznesowych projektach, co niezmiernie mnie cieszy.
  Jednym z ciekawszych zastosowań stream api są filtry.
  Poniżej proste ćwiczenie – wyodręnienie z listy wpłat firmy X tylko tych dokonanych w PLN, które pozwoli nam na zorientowanie się jak ich uzywać.  

  Na początek logika domenowa:

  public class Payment {  
  enum Currency {USD, EUR, PLN};
  private Currency currency;
  private BigDecimal amount;
  private String number;

  //... odpowienie gettery settery i konstruktory
  }


  Następnie test z przykładem urzycia filtrów:

  @org.junit.Test
  public void testCollectionPLN() throws Exception {
      List payments = new LinkedList<>();
      payments.add(new Payment(Payment.Currency.EUR,new BigDecimal("120"),"01/F/2014"));
     payments.add(new Payment(Payment.Currency.PLN,new BigDecimal("480"),"02/F/2014"));
      payments.add(new Payment(Payment.Currency.USD,new BigDecimal("130"),"03/F/2014"));
      payments.add(new Payment(Payment.Currency.EUR,new BigDecimal("200"),"04/F/2014"));
      payments.add(new Payment(Payment.Currency.PLN,new BigDecimal("170"),"05/F/2014"));
      payments.add(new Payment(Payment.Currency.USD,new BigDecimal("90"),"06/F/2014"));
      payments.add(new Payment(Payment.Currency.EUR,new BigDecimal("30"),"07/F/2014"));
      payments.add(new Payment(Payment.Currency.PLN,new BigDecimal("70"),"08/F/2014"));
      payments.add(new Payment(Payment.Currency.USD,new BigDecimal("160"),"09/F/2014"));
      payments.add(new Payment(Payment.Currency.EUR,new BigDecimal("300"),"10/F/2014"));
      
  assert payments.stream().filter(payment->{
        return payment.getCurrency().equals(Payment.Currency.PLN);
      }).count() == 3;
  }


  Na początku testu tworzę Listę wpłat, następnie uzupełniam ją kolejnymi elementami, z różną walutą.
  W linijce  

  payments.stream().filter(payment->{
      return payment.getCurrency().equals(Payment.Currency.PLN);
  }).count()

  istnieje przykład wykorzystania stream api z Javy 8 oraz filtru nałożonego na elementy listy.
  Tak naprawdę tę samą zależność można zapisać na wile sposobów, ja wybrałem najłatwiejszą dla osoby uczącej się java 8.

  Istotne jest to że wnętrze .filter(...) ewaluuje do boolean. Dlatego każde określenie warunku który zostanie wykonany do true zostanie wyodrębnione z kolekcji.

  Następnie na przewiltrowanych elementach można dokonywać dowolnych operacji.
  W moim przykładzie zliczam wpłaty metodą count().

  Można też pobrać listę na przykład w ten sposób:


  payments.stream().filter(payment->{
      return payment.getCurrency().equals(Payment.Currency.PLN);
  }).collect(Collectors.toList());

   

  Filtorwanie strumieni to bardzo pomocna technika, polecam używanie jej gdy tylko warunki projektowe na to pozwalają.


  Pozdrawiam
  Tomek

 • Backup

  "Ludzie dzielą sie na tych co robią regularnie backup oraz będą go robić."

  Ja od dziś zaliczam się do grona tych drugich. Swoją drogą czas od postawienia systemu do stworzenia bloga to 30 minut.

  Dla dociekliwych bez dockera:)